Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI HEGET NAUKA RODZENIA

 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej:RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

1.Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów Heget Nauka Rodzenia

 Administrator danych-                  Heget Nauka Rodzenia Agnieszka Torłop ul. Kanclerska 2 60-327 Poznań

Podstawy prawne przetwarzania- Obowiązek prawny, umowa o świadczenie usług medycznych, zgoda Pacjenta,                                                                               interes publiczny, prawnie uzasadniony interes Heget Nauka Rodzenia

Odbiorcy danych-                               Podmioty przetwarzające dane w imieniu Heget Nauka Rodzenia

Prawa związane z przetwarzaniem

danych-                                              Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w/w celach, prawo                                                                      dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia                                                        lub ograniczenia ich przetwarzania w w/w celach, inne prawa określone w                                                                                  informacji szczegółowej

2.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów Heget Nauka Rodzenia

 1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 Administratorem,czyli podmiotem który będzie decydował o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych , jest Heget Nauka Rodzenia, ul Kanclerska 2 Poznań 60-327 wykonująca działalność leczniczą:

Aby otrzymać więcej informacji dot. przetwarzania Państwa danych osobowych, można skontaktować się wysyłając

 e-mail na adres biuro@heget.pl lub pisemnie na adres Heget Nauka Rodzenia Poznań 60-327, Kanclerska 2

2.Skąd otrzymaliśmy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas rejestracji na wizytę w Heget Nauka Rodzenia, ewentualnie ze strony internetowej Heget Nauka Rodzenia.  Podczas rejestracji do naszego podmiotu.

3.Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Heget Nauka Rodzenia?

 Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych oraz w zakresie regulującym działalność medyczna, w celu i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej.

Cel przetwarzania

                                –dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń medycznych, w tym realizacji czynności zawarcia                      lub wykonania umowy o świadczenie usług medycznych , w związku z którymi zostały przekazane                           Heget Nauka Rodzenia, prowadzenia dokumentacji medycznej, archiwizowania dokumentacji                                             medycznej, obsługi Państwa próśb oraz zapytań przesyłanych na adres poczty elektronicznej ,za                                      pośrednictwem formularza kontaktowego  biuro@heget.pl, oraz poprzez www.facebook.pl

Podstawa prawna przetwarzania- 

                                 art.9 ust.lit h RODO w związku z art.3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz                                                          art.24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Państwa żądanie nie może jednak prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu w dokumentacji medycznej.

-prawo do przenoszenia danych nieznajduje zastosowanie wobec danych osobowych przetwarzanych przez Heget Nauka Rodzenia na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. W przypadku otrzymania od Państwa żądania związanego z wykorzystaniem prawa do przenoszenia danych w odniesieniu do danych medycznych zgromadzonych w dokumentacji medycznej jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o trybie, w jakim możecie Państwo uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej.

Prawo o przenoszenia danych ma zastosowanie wobec danych przetwarzanych przez Heget Nauka Rodzenia, które mają charakter zautomatyzowany i prowadzone są w oparciu o Państwa zgodę lub umowę, której jesteście Państwo stroną.

-prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Heget Nauka Rodzenia do celów wskazanych w art.9 ust.2 lit.h RODO, tj. w szczególności do celów profilaktyki

zdrowotnej,  diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

Państwa prawo do sprzeciwu bądź żądanie ograniczenia wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez Heget Nauka Rodzenia w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym(np. celów statystycznych) bądź w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów Heget Nauka Rodzenia jako administratora danych osobowych (np. na potrzeby marketingu bezpośredniego,w tym gdy dane są profilowane dla tego celu).

-prawo do bycia zapomnianym również nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Heget Nauka Rodzenia do celów wskazanych w art.9 ust 2 lit. h RODO, tj.w szczególności do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

W szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej Heget Nauka Rodzenia

jest zobowiązane przechowywać dokumentację medyczną na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta przez cały wymagany okres archiwizacji. Okresy archiwizacji dokumentacji medycznej wskazane zostały w pkt 7 niniejszej informacji pt: Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Heget Nauka Rodzenia swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

(adres;Generalny Inspektor Ochrony Danych ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 6.Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane wyłącznie podmiotom, które wspierają Heget Nauka Rodzenia w świadczeniu usług medycznych tj.:

 -podmiotom udostępniającym oprogramowanie medyczne, wykonującym usługi zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną,

-podmiotom realizującym badania diagnostyczne na zlecenie Heget Nauka Rodzenia w sytuacji gdy wykonują Państwo te badania,

-serwisowi sprzętu medycznego znajdującego się w naszej placówce , o ile rodzaj awarii sprzętu czy konieczny zakres prac serwisowych uzasadnia dostęp do danych osobowych,

-biuru rachunkowo-księgowemu,które prowadzi obsługę księgową Heget nauka Rodzenia w przypadku wystawienia na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi,

W/w podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umów zawartych z Heget Nauka Rodzenia , w zakresie tam wskazanym.

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane również podmiotom realizującym zadania publiczne w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych , Narodowy Fundusz

Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, sądy, organy ścigania-na pisemne żądanie tych organów, bądź w celu realizacji zawartej umowy(np. NFZ)

7.Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych w podmiotach medycznych jest określony w art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada

2008 r.o prawach pacjenta. Okres ten dla dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki dotyczą:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników,która jest przechowywana przez okres 30 lat,licząc od końca roku kalendarzowego,w którym dokonano ostatniego wpisu.
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza,które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat,licząc od końca roku kalendarzowego ,w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego

przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.

  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia , która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych bądź profilowania przez okres korzystania z usług Heget Nauka Rodzenia lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec celu takiego przetwarzania, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Przechowujemy Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nieuiszczonych należności za udzielone świadczenia medyczne przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Przechowujemy Państwa dane w przypadku wystawiania na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

8.Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 Heget Nauka Rodzenia nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 9.Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie(np. poprzez profilowanie) w sposób, który może wpłynąć na Państwa prawa?

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany(w tym w formie profilowania)jednakże nie w sposób,który może wpłynąć na Państwa prawa bądź wywołać wobec Państwa skutki prawne (np. w postaci odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych).

 Profilowanie danych osobowych w Heget Nauka Rodzenia oznacza przetwarzanie danych Pacjentów,

również w sposób zautomatyzowany, w celu proponowania usług Heget Nauka rodzenia z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Cel przetwarzania-

                               za Państwa zgodą, dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania wyników badań droga                                        mailową, na wskazany adres przez Państwa adres e-mail ,przesyłania treści marketingowych lub                                                profilowania w celu proponowaniu usług Heget Nauka Rodzenia z zakresu edukacji i profilaktyki                            zdrowotnej. 

Podstawa prawna przetwarzania-

                               art.6 ust.1 lit. a RODO

Cel przetwarzania-

                               dane są przetwarzane w celu windykacji należności za nieopłacone usługi realizowane na Państwa                           rzecz przez Heget Nauka Rodzenia, prowadzenia dokumentacji finansowej Heget Nauka Rodzenia

Podstawa prawna przetwarzania

                               art.6 ust.1 lit. C RODO w zw.z art.74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Cel przetwarzania-

                               dane są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań prawnych wynikających z przepisów regulujących                     działalność podmiotu leczniczego, w tym w szczególności z zakresu praw pacjentów, świadczeń                                               zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zabezpieczenia emerytalnego i

rentownego, statystyki, a także wynikających z przepisów służących interesowi publicznemu, w tym z                    zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z zakresu                                          obowiązkowych szczepień ochronnych.

Podstawa prawna przetwarzania-

                               art.6 ust.1 lit. e RODO

 4.Czy muszą Państwo udostępnić swoje dane osobowe dla Heget Nauka Rodzenia?

 Aby mogli Państwo korzystać z udzielanych przez nas świadczeń leczniczych, diagnostycznych, profilaktyki zdrowotnej a także zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej udostępnienie Państwa danych osobowych jest dla nas niezbędne.

Art.25 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej:ustawa o prawach pacjenta)oraz art.4 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia szczegółowo określają, jakie dane powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej oraz w systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zalicza się do nich w szczególności :imię i nazwisko, płeć, PESEL, adres zamieszkania, opis stanu zdrowia pacjenta a także numeru telefonu czy adres poczty elektronicznej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych.

Poza w/w przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 5.Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Heget Nauka Rodzenia w zakresie przetwarzanych danych?

 Heget Nauka Rodzenia zapewnia spełnienie wszystkich praw Państwu przynależnych wynikających z RODO,

o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowią inaczej.

 Do wspomnianych zalicza się:

 -prawo dostępu do danych osobowych, które uprawnia Państwa do uzyskania informacji czy Heget Nauka Rodzenia przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce-również do uzyskania dostępu do tych danych i bardziej szczegółowych informacji na ten temat(art.15 ust.1 RODO).

Jest to prawo odrębne od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art.9 ustawy o prawach pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art.23 ust 1 w/w ustawy. Możecie Państwo dobrowolnie wybrać, z jakiej podstawy prawnej wnioskujecie o dostęp do informacji na temat swoich danych przetwarzanych przez Heget Nauka Rodzenia.

 Przed udostępnieniem danych jesteśmy zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Co istotne, nieodpłatnemu udostępnieniu danych w oparciu o art.15 RODO podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych.

 -prawo do sprostowania i uzupełniania danych uprawnia Państwa do żądania lub sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych, jeżeli są nieprawidłowe bądź niekompletne (art.16 RODO).

 

 

 

 

 

 

.

Heget, 795-884-422 biuro@heget.pl , Kanclerska 2, 60-327 Poznań